اکتبر 26, 2015

برگزاری همایش

یکی از عوامل موثر در فرآیند توسعه ملی و بین المللی، برپایی همایش و سمینار می باشد. اهمیت این امردرجهت شناسایی معضلات و تنگناها و درنتیجه،