فرم مشخصات مدرس و مترجم

نام و نام خانوادگی (الزامی)

نام پدر

کد ملی

تاریخ تولد

شغل

آخرین مدرک تحصیلی ، رشته و محل اخذآن

عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه علمی

سوابق آموزشی

1.نام درس ، مقطع تحصیلی ،محل تدریس

2.نام درس ، مقطع تحصیلی ،محل تدریس

3.نام درس ، مقطع تحصیلی ،محل تدریس

سوابق پژوهشی

تلفن ثابت

تلفن همراه

نشانی محل سکونت

ایمیل شما (الزامی)