خانم صنوبر دوستعلی

خانم دکتر صنوبر دوستعلی

رییس هیات مدیره (موسسه نام آوران افق فرداد)

مدیر عامل (موسسه نام آوران دریچه شرق)

رزومه-صنوبر-علیدوستی-3
رزومه-صنوبر-علیدوستی-2