موسسه نام آوران با برگزاری کارگاه های آموزشی در رشته های مختلفی که البته همگی به حوزه ی چین مرتبط می شوند سعی بر ارتقای سطح دانش هموطنان ایرانی و افزایش مهارت های عملی ایشان در محیط های کاری دارد.