سپتامبر 10, 2022

دوره ی مکالمه فشرده زبان چینی (ترم۳)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 11, 2022

دوره ی مکالمه فشرده زبان چینی (ترم ۴)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 11, 2022

دوره ی مکالمه فشرده زبان چینی (ترم ۲)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 11, 2022

دوره ی مکالمه فشرده زبان چینی (ترم ۱)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 10, 2022

دوره ی آکادمیک زبان چینی فشرده (ترم ۴)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 10, 2022

دوره ی آکادمیک زبان چینی فشرده (ترم ۳)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 10, 2022
آموزش زبان چینی

دوره ی آکادمیک زبان چینی فشرده (ترم ۲)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 10, 2022
آموزش زبان چینی

دوره ی آکادمیک زبان چینی فشرده (ترم ۱)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 10, 2022

دوره ی آکادمیک زبان چینی ترمیک (ترم۳)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 14, 2022

دوره ی آکادمیک زبان چینی ترمیک (ترم ۴)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 10, 2022
آموزش زبان چینی

دوره ی آکادمیک زبان چینی ترمیک (ترم ۲)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 6, 2022
آموزش زبان چینی

دوره ی آکادمیک زبان چینی ترمیک (ترم ۱)

مشاهده ی اطلاعات دوره …