سپتامبر 12, 2022

دوره ی زبان چینی کودک و نوجوان (ترم۱)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 12, 2022

دوره ی زبان چینی کودک و نوجوان (ترم ۴)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 12, 2022

دوره ی زبان چینی کودک و نوجوان (ترم ۳)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 12, 2022

دوره ی زبان چینی کودک و نوجوان (ترم ۲)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 12, 2022

دوره ی زبان چینی بازرگانی (ترم ۱)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 12, 2022

دوره ی زبان چینی بازرگانی ( ترم۲ )

مشاهده ی اطلاعات دوره …