سپتامبر 9, 2022

دوره ی مکالمه فشرده زبان چینی (ترم۳)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 8, 2022

دوره ی مکالمه فشرده زبان چینی (ترم ۴)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 10, 2022

دوره ی مکالمه فشرده زبان چینی (ترم ۲)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 11, 2022

دوره ی مکالمه فشرده زبان چینی (ترم ۱)

مشاهده ی اطلاعات دوره …