عارفه وردی نژاد

سرکار خانم عارفه وردی نژاد

     مدیر عامل (موسسه نام آوران افق فرداد)

     رییس هیات مدیره (موسسه نام آوران دریچه شرق)

دانش آموخته دانشگاه مالتی مدیا

1460
1461