دوره ى جديد و كاربردى راهنمايان تور ايرانگردى و جهانگردى ويژه توريست چينى

براى اولين بار در سال ١٣٩٤ توسط موسسه نام آوران به تصويب سازمان گردشگرى رسيد.
اين دوره شامل ١٧ درس نظرى و ١ كارگاه عملى ميباشد. از ١٧ درس نظرى، ٨ درس به عنوان دروس جامع نامبرده ميشوند كه دروس اصلى دوره و دروس آزمون جامع ميباشد.
دروس جامع: شناخت صنعت گردشگرى، شناخت اماكن تاريخى ايران، آشنايي با ميراث فرهنگى و صنايع دستى، آشنايي با اقوام و فرهنگ ايران، جغرافيا و نقشه خوانى، اكوتوريسم و طبيعت گردى، معمارى ايران و جهان و زبان تخصصي
مابقى دروس به عنوان دروس آزمون معرفى و يا دروس غير جامع نامبرده ميشود.
دروس غير جامع: فنون و مهارت تورگردانى، سخنورى و فن بيان، قوانين و مقررات تورگردانى، شناخت موزه، شناخت روحيات، اصول تفسير ميراث، اخلاق حرفه اي گردشگرى، آشنايي با تاريخ سياسي اجتماعي
درس شناخت موزه به صورت نظرى و عملي برگزار ميگردد.

آزمون جامع در هر سال ٢ مرتبه به صورت سراسرى از طرف سازمان گردشگرى برگزار ميگردد (مرداد و بهمن ماه) كه اين آزمون شامل ٨ درس جامع ميباشد.
پيش از آزمون جامع آزمونى به نام آزمون معرفي ازطرف موسسه (حضورى و آنلاين) برگزار ميگردد كه شامل ١٦ درس نظرى دوره مي باشد در صورت قبولي در اين آزمون امكان شركت در آزمون جامع براى فراگيران محترم ميباشد.
نمره ى قبولي در آزمون جامع ١٢ ميباشد و تنها ١ درس ميتواند زير نمره١٠ باشد كه به صورت تك ماده نمره ي آن با جمع شدن با نمره ى آزمون معرفي مورد ارفاق قرار خواهد گرفت.
كارنامه ى هر فراگير شامل نمرات آزمون معرفي، نمرات آزمون جامع و نمره نهايي ميباشد. كه ستون نمرات نهايي كه از ميانگين ٢ آزمون ميباشد بايد بالاتر از نمره ١٢ باشد.
هر فراگير به صورت متوالى ميتواند در ٣ آزمون جامع شركت نمايد. در آزمون اول تماميه دروس را پاسخگو خواهيد بود و در صورتى كه برخى از دروس را نمره ى قبولي كسب نكرديد در آزمون ٢ و ٣ تنها دروس افتاده مورد آزمون قرار خواهيد گرفت. در صورتى كه در آزمون نوبت ٣ موفق به كسب نمره ى قبولى نگرديد بايد مجدد در دوره به صورت كامل ثبت نام نماييد و از ابتدا كل دوره را بگذرانيد.
در هر نوبت بابت ثبت نام در آزمون مبلغ ٢٠،٠٠٠ تومان به سازمان پرداخت ميگردد كه اين مبلغ به عهده ى فراگيران ميباشد.
شايان ذكر است در صورت عدم آمادگى قبل از آزمون به هيچ عنوان تصميم به انصراف از دوره را نگيريد. مبلغ پرداختى قابل استرداد نخواهد بود و همچنين در دوره ى بعد بايد همانند فراگير جديد مبلغ كلي دوره پرداخت گردد. در صورت عدم آمادگى پيشنهاد ميگردد در آزمون جامع شركت نماييد كه با سوالات آشنا شويد و در دوره ى بعدى تنها مبلغ آزمون دريافت خواهد شد.
فراگيران موظفند تماميه ى مدارك درخواستى از سمت موسسه را در زمان هاى اعلامى به موسسه ارسال نمايند و در صورت عدم ارسال امكان حذف شما از سايت سازمان مي باشد و موسسه هيچگونه مسيوليتى در قبال فراگيران نخواهد داشت.