گرامیداشت روزجهانی گردشگری

گرامیداشت روزجهانی گردشگری

دعوت سازمان گردشگرى از مديران موسسه نام آوران دریچه شرق به عنوان يكى ازموسسات آموزشى گردشگرى درحوزه چين در گراميداشت روزجهانى گردشگرى

photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۷_۱۵-۳۴-۴۷