کتاب درس تخصصی زبان گردشگری سری اول

کتاب درس تخصصی زبان گردشگری سری اول

گردشگری سری اول
ویژه درس زبان تخصصی دوره تورلیدری
تعداد صفحات ۲۴۱
در دو فایل مجزا ارائه شده

( کتاب و جزوات )