کتاب درس تخصصی زبان گردشگری سری اول

کتاب درس تخصصی زبان گردشگری سری اول

گردشگری سری اول
ویژه درس زبان تخصصی دوره تورلیدری
تعداد صفحات ۲۴۱
در دو فایل مجزا ارائه شده
همانطور که در فهرست کتاب مشاهده می کنید مناطق مختلف گردشگری ایران به زبان چینی در فصول متفاوت معرفی گردیده است.
بطوریکه خواننده می تواند با مطالعه این کتاب  با اطلاعات گردشگری ایران خود را به زبان چینی تکمیل نماید.

     دانلود فهرست کتاب 

( کتاب و جزوات )