کتب زبان چینی

کتاب HSK
دانلود کتاب HSK – (زبان چینی) تعداد صفحات :۷۱۸ صفحه کتب ظبقه بندی شده ی واژه های آزمون تخصصی HSK
خرید کتاب
کتاب newpractical جلد دو
دانلود کتاب newpractical2 – (زبان چینی) تعداد صفحات :۳۳۲ صفحه کتاب آموزش تخصصی ۴ مهارت (گفتاری-شنیداری-خواندن-نوشتن) زبان چینی این کتاب در
خرید کتاب
کتاب newpractical جلد یک
دانلود کتاب newpractical1 – (زبان چینی) تعداد صفحات :۳۰۴ صفحه کتاب آموزش تخصصی ۴ مهارت (گفتاری-شنیداری-خواندن-نوشتن) زبان چینی این کتاب در
خرید کتاب