کتاب درس تخصصی زبان گردشگری سری سوم

کتاب درس تخصصی زبان گردشگری سری سوم

کتاب درس تخصصی زبان گردشگری سری سوم ( تور لیدری )
ویژه درس زبان تخصصی دوره تورلیدری
تعداد صفحات : ۲۵۵
در سه فایل مجزا ارائه شده

( کتاب و جزوات )