کارگاه های تخصصی فرهنگی

بدیهی است که موضوعات فرهنگی بین دو کشور در برقراری ارتباطات موثر بین مردمی نقشی بسزا را ایفا می نماید. از این رو بخش عمده ای از فعالیت های مجموعه نام آوران حول محورهای فرهنگی بین ایران و چین می باشد.

لذا برگزاری کارگاه های چین شناسی، آشنایی با فرهنگ و تاریخ چین، شناخت اقوام چینی و آشنایی با چین مدرن امروزی، سیاست های چینی و … از جمله موضوعات فرهنگی در اولویت های برگزاری می باشد.