کارگاه های تخصصی آموزشی

موسسه نام آوران با برگزاری کارگاه های آموزشی در رشته های مختلفی که البته همگی به حوزه ی چین مرتبط می شوند سعی بر ارتقای سطح دانش هموطنان ایرانی و افزایش مهارت های عملی ایشان در محیط های کاری دارد.

به طور مثال برگزاری سمینار های باز آموزی و دوره های کوتاه مدت توانمند سازی راهنمایان تور ایرانگری ویژه توریست چینی جهت آشنایی با تفاوت های تور های ورودی و خروجی بین ایران و چین با سایر ملل در حال انجام می باشد. سازمان دهی و تنظیم برنامه طور متناسب با مخاطب چینی از جمله اهداف مورد نظر این سلسله فعالیت هاست.