نقاشی چینی

نقاشی چینی به عنوان یکی از مهمترین هنرهای سنتی چین می باشد که با بکارگیری ساده از سه رنگ اصلی، جوهر و کاغذ چینی از سویی بیانگ عمر پنج هزار ساله ی تمدن و از سویی دیگر تجلی درونیات نقاش است. این دوره به صورت رشته ای کاملا نو در ایران و با اساتید مجرب تحصیل کرده در چین برگزار می گردد. هنر نقاشی چینی به دو بخش نقاشی از مناظر طبیعت و همچنین فیگو ها یا تک چهره ها می باشد . نقاشی از عناصر موجود در طبیعت مانند کوه ، درخت ،انسان ،آسمان و گل ها و گیاهان است.