نحوه تعیین سطح

برای انجام تعیین سطح، ضمن تماس با موسسه ی نام آوران، وقت مناسب برای شرکت در آزمون تعیین سطح مشخص می گردد.

– لازم به یادآوری است که متقاضیان دوره ی آغازین،  نیازی به تعیین سطح ندارند.

در زمان تعیین سطح متقاضی با همراه داشتن کارت شناسایی و مبلغ تعیین سطح که بر اساس نوع دوره از سوی موسسه اعلام می شود، به مرکز مورد نظر مراجعه می کند. پس از انجام تعیین سطح توسط کارشناس، گواهی مربوطه که بر روی آن سطح مناسب متقاضی ثبت شده است به ایشان ارائه می شود. متقاضی با ارائه گواهی تعیین سطـــح به پرسنل دفتر ثبت نام ، بر اساس دوره های موجود و زمان ارائه کلاسها به انتخاب دوره مناسب اقـــــدام می نماید.

تعیین سطح لزوماً به معنی قطعیت در ثبت نام نمی باشد. ممکن است ظرفیت کلاس مرتبط با سطح تعیین شده برای متقاضی در مرکز تکمیل شده باشد یا اصولاً بعضی سطوح ارائه نگردد. در صورت مناسب بودن دوره و زمان تشکیل کلاس، پرسنل دفتــــر ثبت نام، شماره ي حساب بانکی موسسه را به متقاضی اعلام می کنند. متقاضی مبلغ مورد نظر را به حساب فوق واریز کرده و فیش بانکی را به دفتر ثبت نام ارائه  می دهد و رسید ثبت نام  را دریافت می کند. در صورت تاخیـــر در مراجعه جهت ثبت نام و تکمیل شدن ظرفیت کلاس، دپارتمان هیچ مسئولیتی نسبت به ثبت نام متقاضی نخواهــــد داشت.

زبان آموزان موظفند مشخصات درج شده بر روی رسید تایید ثبت نام ( شامل: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره تلفن، سطح، ساعت تشکیل کلاس، نوع دوره و تاریخ شروع ترم) را کنترل کنند و در صورت مغایرت با مشخصات مورد نظر ایشان ، بلافاصله مراتب را به دفتر ثبت نام اطلاع دهنــــد.

زبان آمــــوزان در زمان ثبت نام یا روز شروع کلاس می توانند به کتابفروشی مرکز مراجعه کنند و کتاب درسی، جزوه، دفتر یا سی دی مورد نیاز خـــــود را خریداری نمایند. در روز شروع دوره، که بر روی فیش تایید ثبت نام زبان آموزان قید شده است، زبان آموزان با مراجــــعه به مرکز آموزشی که در آن ثبت نام کرده اند نام خود را روی برد اعلانات پیدا کرده و به شماره کلاسی که برای او مشخص شده مراجعه می کنند.