منابع معرفى شده از طرف سازمان كردشگرى براى دوره ى راهنمايان ايرانگردى و جهانگردى شامل ١٠ كتب مي باشد كه در توضيحات هر كتاب آمده كه اين منبع مربوط به آزمون مي باشد و يا صرفا جهت اطلاعات عمومى فرگيران معرفى گرديده است. كتب مربوط به دروس آزمون جامع ١٠٠٪‏ منبع اصلى شما در آزمون خواهد بود و فراگيران موظف به مطالعه ى تماميه آنان مي باشند. درباره ى كتاب زبان تخصصي(چينى) ٣ كتاب به صورت كتاب الكترونيك در سايت موسسه قابل خريدارى ميباشد كه فراگيران موظف به خريدارى آن صرفا از طريق سايت ميباشند. براى برخى از دروس غير جامع نيز، جزوات كوتاهى جهت يادگيرى هرچه بهتر شما در سايت موجود مي باشد. همچنين براى آمادگى هرچه بيشتر شما سوالات آزمون هاى پيشين در سايت موسسه قابل دسترسى ميباشد.

سایت انتشارات مهکامه جهت تهیه کتب دوره

nam-2