مقررات آموزشی

الف) زبان آموزان موظفند شئونات اخلاقی را در زمان حضور در مرکز آموزشی و کلاس خود رعایت نمایند.

ب) حفظ حجاب اسلامی برای خانمها الزامی است.

ج) زبان آموزان اجازه دارند شش ساعت از کل ساعات آموزشی هر ترم را غیبت نمایند. غیبت بیش از شش ساعت باعث حذف زبان آموز از دوره شده و به مردودی او می انجامد. در صورتیکه بنا به شرایط خاص (بیماری، ماموریت، فوت اقوام درجه یک) غیبت زبان آموز بیش از حد مجاز شود با ارائه مدرک به صلاحدید مدیر دپارتمان تصمیم لازم برای زبان آموز اتخاذ می گـــردد.

ه) در صورتیکه زبان آموز بعد از ثبت نام به هر دلیلی قصد انصراف از شرکت در دوره را داشته باشد: اگر ۴۸ ساعت (دو روز کاری) یا بیشتر پیش از شروع دوره باشد ۱۰% مبلغ شهریه کسر و مابقی به وی مسترد می گــــردد.اگــــر ۲۴ ساعت ( یک روز کاری) پیش از شروع دوره باشد ۵۰% مبلغ شهـــریه کسر و مابقی به وی مسترد می گردد. در روز شروع دوره به هیچ عنوان انصراف پذیرفته نمی شود و هیچ مبلغی به زبان آموز مسترد نمی گردد.

د) در صورتیکه زبان آموز به هر نحو اختلال در مرکز یا کلاس خود ایجاد کند، کمیته ی نظارت در مورد ادامه تحصیل ایشان تصمیم گیری خواهد کرد. در مواردی بنا به تشخیص این کمیته از ادامه حضور زبان آموز در کلاس جلوگیری بعمل خواهد آمد و حتی از ثبت نام فرد در سایر مراکز آموزشی ممانعت می شود.

ر) زبان آموز موظف است به محض شروع کلاس تلفن همراه خود را در حالت سکوت قرار دهند.