خطاطی چینی

خطاطی چین به عنوان روح هنر چین است که در طول ۵ قرن توسعه یافته و نه تنها تمرین خط بلکه راهی برای مراقبات درونی می باشد. در این دوره به آموزش نویسه های چینی با قلم مو پرداخته شده است و متقاضیان نیازی به دانش زبان چینی ندارند. چرا که خط چینی جزو خطوط تصویری و کاراکتر مند زنده در جهان محسوب می شود.