اعضاء مجموعه

                             صنوبر دوستعلی

     رییس هیات مدیره (موسسه فرهنگی هنری نام آوران افق فرداد)

                     مدیر عامل (موسسه نام آوران دریچه شرق)

 

                           عارفه وردی نژاد

      مدیر عامل (موسسه فرهنگی هنری نام آوران افق فرداد)

          رییس هیات مدیره (موسسه نام آوران دریچه شرق)

 

                          وحید سید صالحی

                     مسئول آموزش مجموعه نام آوران

 

 

                             سارا رشیدیان

                     مدیر هنری مجموعه نام آوران

 

  مسئول امور مالی: سرکار خانم عباس دوست

  مسئول امور بازاریابی: سرکار خانم سلطانی زاده

  مسئول امور اعزام دانشجو: جناب آقای امین وردی نژاد

   نماینده شهر پکن: سرکار خانم فائزه آخوندی

  نماینده شهر شانگهای: جناب آقای حسین خلیفی

 

مشاورین مجموعه نام آوران:                                                  

جناب آقای دکتر وردی نژاد | جناب آقای مهندس یگانه | جناب آقای مهندس محمدی | جناب آقای شهبازی جعفری | جناب آقای دکتر توانا | سرکار خانم دکتر میرزانیا |جناب آقای دکتر علمایی فر | جناب آقای سابقی |

 

اعضای هیات علمی و اساتید مجموعه نام آوران:

جناب آقای ادیبی | جناب آقای دکتر نادی | جناب آقای دکتر رئیسی | سرکار خانم خلیلی فر | سرکار خانم بهرادفر | جناب آقای دی هوانگ | جناب آقای ژانگ | سرکار خانم لیو | سرکار خانم زینلی | سرکار خانم محمدیان | سرکار خانم حبیب وند | سرکار خانم معلمی | سرکار خانم نواب | سرکار خانم حیدری | جناب آقای شعبان | جناب آقای سجاد | سرکار خانم داوودی | سرکار خانم میدانی | سرکار خانم اسماعیلی | سرکار خانم سعادتی | جناب آقای اسماعیلی |

 

اساتید دوره تورلیدری:

جناب آقای ذبیح مند | جناب آقای اربابی | سرکار خانم دکتر زمانی فراهانی | جناب آقای مالزیری پاپی | سرکار خانم رشیدیان | سرکار خانم نیک منش | جناب آقای خلیفی | سرکار خانم لوآن | سرکار خانم فصل بهار | سرکار خانم گدازگر | سرکار خانم رستگار | جناب آقای خسروی | جناب آقای سالم | جناب آقای تسبیحی | جناب آقای فرهادی | جناب آقای سامان |

 

اساتید دوره آشپزی:

جناب آقای سامان | جناب آقای شجیعی | جناب آقای دکتر حکیمی | جناب آقای رستمی | جناب آقای ظفری | جناب آقای بنی هاشم | سرکار خانم زند | استاد وانگ |